Obchodní podmínky

 

 1. Základní údaje

  Dodavatel

  Milan Bezdíček - České elektro 
  Olešnice 113 
  517 36 Olešnice 
   
  Dodavatel je plátcem DPH.
  (dále jen "dodavatel") 
   
  IČ: 428 86 848
  DIČ: CZ6809241538
   

  Kontaktní údaje

  Telefon: 494 384 616, 602 696 263 
   
  Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů.
   

  Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 

  mBank: 670100-2207444046/6210
   

  Bankovní spojení pro zahraniční platby:

  IBAN: CZ8555000000005541870001
  Jméno příjemce: Milan Bezdíček
  Adresa příjemce: Olešnice 113, 517 36
  Název banky: Raiffeisenbank a.s.
  SWIFT: RZBCCZPP
   

  Adresy servisních míst:

  Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.
   
   
 2. Objednávky zboží

  Seznam zboží na stránkách www.ceske-elektro.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.  
   
  K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.  
   
  Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce doprava. 
   
  Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. 
   

  Zrušení objednávky  

  Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. 
   
  Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 
   
  V ceně výrobků je započítan poplatek za historický elektroodpad - PHE.Na základě novely zákona č. 185/2001 Sb.
   
   
 3. Zaslání zboží

  U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
   
  Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. 
   
  Dodací lhůta
  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
   
  Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
  Svítidla jsou odesílána k zákazníkům každý den v týdnu.
   
  Způsob dopravy
  Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách  www.ceske-elektro.cz v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "doprava". 
   
  Způsob uhrazení ceny za zboží
  Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit hotově při osobním odběru , dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
   
  Při platbě převodem je zásilka odeslána ihned po uhrazení. 
  Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
  Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 
   
  Převzetí zboží
  Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
   
  Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
   
  Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.
   
  Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava". 
   
  Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
  Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.
   
   
 4. Osobní odběr zboží

  Zboží je zákazníkovi na adrese dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. 
   
  Zákazník má právo si zboží na adrese dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. 
   
  V případě osobního odběru zboží na adrese dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.
   
   
 5. Záruční podmínky

  Záruční doba a záruční list
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
   
  Záruka se nevstahuje na světelné zdroje (žárovky, trubice), které jsou součástí svítidel a jsou dodávána jako součást balení. Jedná se o takzvané zkušební zdroje.
   
  Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
   
  Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).  
   
  Reklamace
  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Postup reklamace:
   
  Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě  ceske-elektro.cz , doporučujeme vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
   
  Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). 
   
  Vyřízení reklamace
  Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
   
  Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
   
   
 6. Odstoupení od smlouvy

  Právo zákazníka na odstoupení  
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. 
   
  Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 ve spojení s  § 1818 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 
   
  Právo dodavatele na odstoupení  
  Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Postup v případě odstoupení od smlouvy:
   
  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. 
   
  Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@ceske-elektro.cz  nebo písemně v provozovně dodavatele. 
   
  Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. 
  Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
   
  V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
   
  Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.
   
   
 7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

  Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. 
   
  Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. 
   
  Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. 
   
  Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".
   
  Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na české elektro nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
   
   
 8. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. 
   
  Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách  www.ceske-elektro.cz  stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.